Bæredygtighedspolitik

Sådan arbejder Langelands Museum med FN’s verdensmål

Museets virkefelt

Langelands Museum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egne forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Museets ansvarsområde omfatter: nyere tids kulturhistorie arkæologi i Langeland Kommune, marinarkæologi i farvandene omkring Fyn og langs østkysten af Jylland fra Vejle Fjord til Flensborg Fjord.

Museet har følgende fysiske lokationer: Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, Museet på Jens Winthers Vej, Arbejdspladser og offentligt tilgængeligt udstillingsområde i Østergade 25 i Rudkøbing samt Tobaksladen i Stengade i Tranekær.

Overordnede målsætninger for Erhverv, Kultur og Turisme (EKT) i Langeland Kommune

Langelands Museum er en del af EKT’s indsatser og arbejde, som skal bidrage til at styrke følgende kerneværdier for Langeland:

 • Vækst
 • Økonomisk robusthed
 • Kulturel værdi
 • Bæredygtighed
 • Fællesskab
 • Positiv branding


Det vi gør, skal tilføre en værdi på en eller flere af de nævnte områder.

Vores budgetter er små, men vores samlede ressourcer er store, derfor er det afgørende, at vi ser vores ressourcer samlet, så de tre områder: Erhverv, Kultur og Turisme spiller sammen om at nå målsætningerne og hvor ressourcer i høj grad er os som medarbejdere og vores samarbejdspartnere – både i de øvrige centre i kommunen, men i lige så høj grad ildsjæle, foreninger, virksomheder og organisationer.

Langelands Museums arbejde med FN verdensmål
Udvikling

Vi har et stort ansvar i at skabe nytænkning og udvikling i Langeland Kommune i kraft af vores centers opgaveportefølje og altid på et bæredygtigt grundlag (miljømæssigt, økonomisk og socialt). Det vi gør, skal give mening for andre og understøtte andres mulighed for at styrke kerneværdierne. 

Der er mange udviklingsprojekter, som kan løftes i samspil med eksterne aktører. Ideerne tryktestes sammen med eksterne aktører og vi søger fondsmidler og puljer for at kunne realisere dem. Vi tænker altid i, hvordan vi kan få vores ressourcer til at strække lidt længere. 

Vi drifter sikkert og har hånd om de daglige opgaver, et solidt grundlag i dagligdagen giver udsyn og overskud til udvikling.

FN Verdensmål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

 

 •  Museet indgår løbende i samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at udvikle de enkelte lokationer og de langelandske historiske omgivelser med fokus på at højne formidlingen og læringen samt tiltrække nye besøgende. Fx har der i 2023 været et samarbejde med UCL med fokus på at øge tilgængeligheden for borgere med demens før, under og efter besøget 
 • Museet udvikler løbende nye oplevelser, der tager afsæt i kulturhistorien rundt på øerne, som kan opleves til fods eller på cykel. Fx lanceres en vandrerute ”Skjulte Fortællinger” og en byhistorisk kulturvandring for børn i foråret 2024.
 • Der arbejdes på at opnå en Green Attraction mærkning i 2024
 • Efteruddanne/oplyse medarbejdere i bæredygtigt fokus og drøfte tiltag (løbende kurser, tilbagevende punkt på afdelingsmøde) • Langelands Museum fremmer social inklusion ved strategisk at have tilvalgt, at en større andel af medarbejderne er fleksjobbere (ca. 30 % i 2023) 
 • Langelands Museum tager ved henvendelse fra Jobcenter Langeland imod borgere, der har behov for jobtræning/-afprøvning, når det overhovedet er muligt 
 • Langelands Museum opretholder og udvikler Langelands eneste forskningsinstitutioner 
 • Der gennemføres årlige trivselsundersøgelser med fokus på at højne arbejdsglæden og gode arbejdsforhold, som der følges op på med konkrete handlinger 
 • Langelands Museum er øens største turistattraktion og er bevidste om, at dette giver afledt aktivitet og omsætning til mindre aktører, der henvises derfor også til øvrige langelandske attraktioner og seværdigheder, ligesom der samarbejdes med lokalområderne og lokale aktører. 
 • Der er fortløbende fokus på at skabe mest mulig aktivitet og oplevelser for mindst muligt ressourceforbrug, herunder fokus på genbrug og genanvendelse fx ved at købte brugte montre fra andre museer og tilpasse udstillinger til det bestående udstyr frem for at købe nyt. 
 • Formidle lokal kulturarv bredt og inddrage nye formidlingsformer fx som ved udarbejdelse af podcastserien ”Lyden af Langeland”, lukke op for ukendte steder og lave særlig formidling fx i forbindelse med eventen Lys i Mørket at lukke op for Fakkebjerg bunkeren, som ellers ikke er tilgængelig for at formidle historisk viden, lave vandreture man kan tage på egen hånd med lokalhistorisk formidling 
 • Samarbejde med lokale skoler og ungdomsskole om undervisningsforløb, fx er der en løbende udstilling på øens største skole, så eleverne i dagligdagen oplever kulturarven 
 • Der er etableret et samarbejde mellem Langelands Museum, SHORES, Langelands Efterskole og Plastix A/S, Letbæk Plast A/S og Wehlers, hvor gammelt fiskenet og andet plastik indsamles og omdannes til smarte stole til klasselokalerne og der undervises om mikroplast i havene og plastisk igennem tiderne. 
 • Fri adgang til området for lokale borgere udenfor åbningstiderne og i lukkeperioden om vinteren, som anvendes som rekreativt område 
 • Være aktiv partner i Geopark – Det Sydfynske Øhav både som videnscenter og som formidler til gæster og lokalbefolkningen 
 • Museets udgiver bøger om emner indenfor museets områder: arkæologi, nyere tid og Den kolde krig.
FN Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre robuste og bæredygtige

 • En af Langelands Museums vigtigste kerneopgaver er at formidle lokal kultur til såvel gæster som lokale fx er Langelands Fortet og Tobaksladen konkrete eksempel på en permanent bygning med udstilling, der formidler kulturarven. Et andet eksempel er ”I historiens fodspor”, hvor kulturhistorien ude i landskabet og byrummet formidles gennem nogle af de spændende historier, der har udspillet sig på øen igennem de sidste 400 år. 
 • Der laves løbende arrangementer, der formidler lokal kultur- og naturarv, i særlig grad med afsæt i Geopark – Det Sydfynske Øhavs perspektiv 
 • Medudvikler og formidler af Geoparken – Det Sydfynske Øhav fx som deltager i det videnskabeligt råd 
 • I samarbejde med Ø-Strøm opstilles der fire el-ladestandere på Koldkrigsmuseum Langelandsfort til el-biler under etablering (forventes klar forår 2024) 
 • Der arbejdes fortløbende med at øge tilgængeligheden for handicappede, der er således handicap-parkering, handicaptoilet på Langelandsfortet, ligesom der oplyses om tilgængeligheden på arealet og det oplyses at personalet gerne hjælper, der kan også lånes en kørestol for gangbesværede, da arealet er stort at bevæge sig rundt i. Den nye bygning i Østergade med udstilling er fuldt ud indrettet handicapvenligt
FN verdensmål 15: Livet på landet

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

 • I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, som ejer arealet, hvorpå Langelandsfortet befinder sig arbejdes der på at bevare fx egetræerne og de østrigske nåletræer og der sker en afstemning af natur og formidlingsmæssige muligheder. Ligesom der arbejdes på at sikre en del af område til urørt skovareal 
 • Fritlagt areal på Langelandsfortet er udlagt til vild natur for at fremme plads til insekter, bier og sommerfugle 
 • Der anvendes først og fremmest genbrug ved opbygning af udstilling og ved anskaffelser, fx er langt de fleste udstillingsmontrer erhvervet fra andre museer, der står foran at udskifte montre til nye og fx er skraldestativer og traktor senest købt brugt. 
 • Holder opsyn med, formidle om og sikre bevarelse af natur- og kulturarv fx det særegen geologiske site Ristinge Klint

Rudkøbing, februar 2024

Langeands Museum

Exhibition:

The Yellow House

A thrall, with hands bound behind his back and beheaded before being buried together with his master. One of the world’s first documented drilled teeth, an operation carried out 3,000 years ago with a drill bit tipped with flint. The skull of a man from the same period who managed to survive with a large hole in his skull, probably the result of a blow to the head.

This unique Viking Age and Neolithic finds, made here on Langeland, are just a small part of the extensive archaeological collection on display in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing. The exhibits also include items found by Archaeology South Funen’s marine archaeologists at prehistoric settlements now flooded by the sea, as well as changing, temporary exhibitions.

The museum was built according to a design by the architect P. Baumann in period style. Originally the museum only consisted of the front part of the building that now faces the road. But as the archaeological collection grew rapidly, it was already necessary to extend the building in the 1930s. A new building, similar to the first was built behind it and the two sections were connected be a transverse connection section. This gave the museum’s ground plan its characteristic H-shape.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: